Stosowanie zasad etyki publikacyjnej

Ogólny nadzór nad procesem publikacji sprawuje Rada Redaktorów, kierując się zasadą poufności, bezstronności i neutralności oraz promując wysokie standardy etyczne i skuteczne metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

Redaktor naczelny pozostaje przewodniczącym rady i jest upoważniony do podjęcia ostatecznej decyzji w jakimkolwiek zakresie.

Rada Redakcyjna jest zobowiązana:

1. Promować niezależność intelektualną i wolność wypowiedzi bez względu na rasę, płeć i orientację seksualną oraz przekonania religijne i pochodzenie autora.

2. Dążyć do podnoszenia jakości poprzez regularne gromadzenie i analizowanie opinii i sugestii autorów, recenzentów, i czytelników, w celu zapobiegania nieprawidłowościom.

3. Zachowywać najwyższą rzetelność integralność jakości naukowej oraz wspierać autorów i recenzentów w wypełnianiu tych oczekiwań.

4. Opracować systemy weryfikacji autorstwa lub współautorstwa, które promują dobre praktyki oraz zapobiegają nadużyciom (np.: zjawiskom ghost i/lub guest authors).

5. Respektować poufność złożonych rękopisów i nie ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie komukolwiek innemu niż autorowi korespondentowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym i wydawcy, jeśli jest to właściwe.

6. Podejmować decyzję o publikacji złożonego do redakcji rękopisu na podstawie wartości merytorycznej złożonego materiału

7. Dotrzymywać terminów publikacji i współpracować na każdym etapie procesu publikacji.

8. Wykluczać cele komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.

9. Zapewnić, aby wszystkie publikowane raporty i opinie z badań zostały zweryfikowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów (w tym statystycznego w stosownych przypadkach).

10. Zapewnić, aby do zgłoszonych materiałów byli wybierani odpowiedni recenzenci (są w stanie ocenić pracę i są wolni od dyskwalifikujących ich konkurencyjnych interesów).

11. Działać zgodnie z polityką Rady Redakcyjnej czasopisma i wymogami prawnymi, które będą obowiązywać w odniesieniu do zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu przez zastosowanie (w tym system antyplagiatowy) w złożonym manuskrypcie.

12. W przypadku podejrzenia wykroczeń Redaktorzy podejmują decyzję co do akceptacji lub odrzucenia publikacji materiału poprzedzając jej podjęcie racjonalnymi próbami rozwiązania problemu.

13. Zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy pracownikami, autorami, recenzentami i członkami Rady.