Dla Autorów

Złożenie materiału jest równoznaczne z oświadczeniem autora o prawach autorskich do artykułu oraz że materiał jest wolny od wad prawnych, a także oznacza zgodę autora na opublikowanie i rozpowszechnienie materiału (publikacja nieograniczona w czasie i przestrzeni, a także jest zezwoleniem na udostępnianie bezpłatnych kopii tradycyjnych i dostępnych w Internecie).

Autor jest zobowiązany:

 1. 1. Przedstawić oryginalną, napisaną przez siebie pracę.
 2. Oświadczyć, że złożona praca jest oryginalna, nie była wcześniej publikowana, ani w całości ani w części, w jakimkolwiek języku oraz nie została złożona w jakimkolwiek innym wydawnictwie.
 3. Wskazać źródło wszelkich użytych obrazów lub danych liczbowych, jeśli nie są one oryginałami oraz przedstawić zgodę na ich wykorzystanie.
 4. Dostarczyć wszelkie niezbędne zwolnienia autorskie i uprawnienia w celu umożliwienia opublikowania materiału (tekst, źródła tłumaczone, ilustracje, itp.), który stanowi własność intelektualną osób trzecich.
 5. Wymienić wszystkich współautorów – osoby, które znacząco przyczyniły się do powstania zgłoszonej do publikacji pracy.
 6. Zapobiec zjawisku autorstwa typu „guest”, „gift” lub „ghost”, autorzy winni zapewnić, że tylko te osoby, które spełniają kryteria autorstwa są określeni jako autorzy i żaden z nich nie został pominięty.
 7. Poprawnie przypisać autorstwo oraz wyznaczyć autora pozostającego odpowiedzialnym za kontakt pomiędzy redakcją i innymi autorami i powinien informować współautorów i angażować ich w podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie publikacji (np.: w odpowiedzi na komentarze recenzentów).
 8. Opisywać swoje metody wyraźnie i jednoznacznie tak, aby wyniki ich badań były weryfikowalne.
 9. Przedstawić jasno i dokładnie cytowane i opatrzone komentarzem źródła.
 10. Współpracować z redaktorami przy wydawaniu poprawek i/lub wycofań publikacji w razie potrzeby.
 11. Ujawnić wszystkie źródła finansowania przeprowadzonych badań, (bezpośrednie i pośrednie wsparcie finansowe, dostawę sprzętu, materiałów oraz inne wsparcie jak specjalistyczna pomoc statystyczna lub korekty i poprawki językowe).