Dla Recenzentów

1. Do recenzowania artykułu jest zapraszanych co najmniej dwóch recenzentów. W przypadku kontrowersji lub niezgodności co do meritum złożonej pracy, może być także zamówiona dodatkowa recenzja. Redaktorzy wybierają recenzentów, których wiedza jest najbardziej odpowiednia do tematyki artykułu i zapraszają do sporządzenia recenzji.

2. Zgadzając się na współpracę, recenzent zgadza się na następujący kodeks postępowania:

a) sporządzić pisemną wersję profesjonalnej, obiektywnej i szczegółowej recenzji pod względem osiągnięć naukowych i wartości merytorycznej ocenianej pracy,

b) unikać konfliktów interesów związanych z relacjami z autorem, które mogą wpływać na nieuczciwe podejście do rękopisu i informować wydawcę o mogącym wystąpić konflikcie interesów,

c) informować wydawcę o braku kwalifikacji do sporządzenia recenzji.

d) nie zatrzymywać kopii przesłanych artykułów ani wykorzystywać wiedzy o ich treści do jakichkolwiek celów niezwiązanych z procesem recenzowania,

e) stosować zasadę ograniczania krytyki do strony merytorycznej recenzowanego materiału,

f) respektować niezależność autorów,

g) recenzować prace bezstronnie, bez względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, narodowość, przynależność instytucjonalną lub inne podobne uprzedzenia.

h) jasno wyrażać swoje poglądy, popierając argumenty i odniesienia, które są niezbędne dla jakości recenzji, unikać odniesień zniesławiających lub oszczerczych.

i) stosować się do instrukcji i dotrzymywać terminowości sporządzania recenzji,

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz procedury zawarte w przewodniku COPE.

Odniesienia i źródła:

Wydawca przestrzega zasad postępowania określonych w Kodeksie postępowania COPE https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf PLhttps://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf